Read more…" />

Kedves Ügyfelünk!

Alábbiakban felhívjuk figyelmét Általános szerződési feltételeinkre, melyből megismerheti általános alapelveinket. A Felek megállapodása alapján a Szolgáltató a Megbízó részére székhely céljából részleges és korlátozott használatába adja a szerződésben megjelölt ingatlannak a Felek által kijelölt részét.

A Megbízót a megállapodás alapján megilleti az a jog, hogy a szerződésben megjelölt címet székhelyeként feltüntesse, székhelyeként a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok és egyébszervek előtt bejelentse és feltüntesse.A Megbízó ugyanakkor köteles a cégiratait a székhelytől különböző helyen, saját maga tárolni és őrizni, cégiratok elhelyezésére és megőrzésére a Szolgáltató kötelezettséget nem vállal.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szerződésben rögzített szolgáltatási díj ellenében Megbízó cégtábláját annak székhelyén elhelyezi,hétfőtől-csütörtökig 10-­16 óra, pénteken 10-14 óra, között személyi ügyeletet biztosít irodájában, az ügyeleti időben biztosítja a Megbízó részére érkező levelek és egyéb küldemények (100eFt értékhatárig), valamint üzenetek átvételét, és ezekről a Megbízót legkésőbb a beérkezéstől számított [ 3 ] napon belül e-mail­ben értesíti, további részleges irodai ügyintézést vállal a Megbízó részére, a „SZÉKHELY BIZTOSÍTÁS MEGRENDELŐLAP” vonatkozó részén, mely a szerződés mellékletét képezi, az abban megjelöltek szerinti tartalommal. Szerződő felek a „SZÉKHELY BIZTOSÍTÁS MEGRENDELŐLAP” alapján állapítják meg a szolgáltatási díj összegét, amelyet a Megbízó köteles előre, a tárgynegyedévet megelőző hónap utolsó napjáig a Szolgáltató részére megfizetni. Az első fél évre vonatkozó szolgáltatási díj a szerződés megkötésekor esedékes. A Szolgáltató a szolgáltatási díjról szóló számláját átutalás esetén a fizetési határidőt megelőzően juttatja el, készpénzes fizetés esetén a teljesítéssel egyidejűleg adja át a Megbízó részére. Kiegyenlítettnek minden esetben a Szolgáltató számláján történő megjelenést követően tekinthető a kiszámlázott díj.

Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a szerződést póthatáridő kitűzése nélkül, azonnali hatállyal felmondani, és erről az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni, valamint a Felek megállapodása alapján a késedelmes díj után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét követelni késedelmi kamat jogcímén.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető, nem válaszol az üzenetekre, illetve nem veszi át postai küldeményeit.

A Szolgáltató a felmondását a Megbízónak a „SZÉKHELY BIZTOSÍTÁS MEGRENDELŐLAP”­on megjelölt címére köteles megküldeni azzal, hogy a küldeményt a feladástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át. A címváltozásból (pl. elköltözés) eredő kézbesíthetetlenségért a Megbízó felelős, ha erről előzetesen a Szolgáltatót írásban nem értesítette.

A Megbízó mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért, a Szolgáltató sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal. A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja az illetékes hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a Megbízó székhelyének megszűnéséről. Ezzel egy időben a Megbízónak is kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban megszabott módon és formában. A szerződés a „SZÉKHELY BIZTOSÍTÁS MEGRENDELŐLAP” vonatkozó részén megjelölt határozott időre jön létre, rendes felmondással megszüntetni nem lehet. A szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik, vagy a Felek kölcsönös megállapodása alapján, „SZÉKHELY BIZTOSÍTÁS MEGRENDELŐLAP” kitöltése mellett, újabb határozott időtartamra meghosszabbítható. Szerződés újabb határozott időtartamra meghosszabbodik, ha Megbízó banki átutalással teljesíti választott csomagjának megfelelő fizetési kötelezettségét. Csomag módosítása csak új „SZÉKHELY BIZTOSÍTÁS MEGRENDELŐLAP” kitöltésével lehetséges. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás nem egyezik meg a 49/2007. (XI. 14.) IRM rendeletben szabályozott székhelyszolgáltatással.

Egyéb rendelkezések: Beérkező leveleit Megbízó e­mailen kérheti továbbítani a megrendelő lapon megjelölt email címre.